Geografia

PRÍRODA

Obec Bačka leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na mladoštvrťohornom agradačnom vale Tisy so zachovanými mŕtvymi ramenami. Odlesnený chotár je rovina s pieskovými presypmi, severovýchodnú časť zaberá podmáčaná recentná niva Latorice prevažne s lužnými pôdami. Nadmorská výška obce v jej strede je 102m, v jej chotári je 100 - 108m.